ДККлуч

ДККлуч - осумцифрен број кој корисникот го добива во затворен коверт при прво подигање на картичката и PIN-от.
Доколку го немате, јавете се во нашиот Контакт Центар на 15155.

Сигурносен код

Сигурносен код се последните три цифри на бројот отпечатен на задната страна на картичката во просторот за потпис. При замена на картичката се менува и сигурносниот код, така да важи само оној од најновата картичка.

Слика од задна страна на картичка со сигурносен код